Categories

Antidiskrimnačná politika

 

 Diskriminácia v akejkoľvek forme je neprípustná v našej firme. Naša spoločnosť sa zaväzuje k zásade nulovej tolerancie voči diskriminácii a zavádza opatrenia na zabezpečenie inkluzívneho a spravodlivého pracovného prostredia pre všetkých zamestnancov a zákazníkov.

Politika nulovej tolerancie voči diskriminácii 

Naša firma pevne verí, že každý jednotlivec si zaslúži byť rešpektovaný a ocenený bez ohľadu na jeho rasy, farby pleti, pohlavia, sexuálnej orientácie, genderovej identity, náboženského vyznania, veku, zdravotného stavu, národného alebo etnického pôvodu, postihnutia, stavu manželstva alebo iných chránených charakteristík. Všetci zamestnanci a zákazníci sú povinní dodržiavať túto politiku a správať sa v súlade s týmto záväzkom. 

Nahlásenie prípadu diskriminácie 

Ak sa zamestnanec alebo zákazník stretne s akýmkoľvek prípadom podozrivého správania alebo možnej diskriminácie, má právo túto situáciu nahlásiť príslušnému manažérovi alebo oddeleniu ľudských zdrojov. Tieto nahlásenia môžu byť predložené ústne alebo písomne a zabezpečíme, aby každé nahlásenie bolo dôkladne preskúmané a vyriešené. 

Vyšetrenie a riešenie prípadu diskriminácie 

Každý prípad nahlásenej diskriminácie bude podrobený dôkladnému vyšetrovaniu s cieľom získať všetky relevantné informácie a zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie so všetkými zúčastnenými stranami. Vyšetrovanie bude zahŕňať zhromažďovanie dôkazov, vypočúvanie svedkov a vyhodnotenie všetkých dostupných informácií. Ak sa potvrdí existencia diskriminácie, budú prijaté primerané sankcie voči páchateľovi, vrátane možnosti prepustenia zamestnanca alebo ukončenia obchodného vzťahu so zákazníkom. 

Prevencia a školenia

Firma bude pravidelne poskytovať školenia pre všetkých zamestnancov o problematike diskriminácie, rovnosti a inklúzie. Tieto školenia budú zamerané na rozpoznávanie a prevenciu diskriminačného správania, ako aj na podporu inkluzívnej kultúry vo firme. Zamestnanci budú informovaní o svojich právach a povinnostiach týkajúcich sa diskriminácie a budú povzbudzovaní k podpore inklúzie vo svojom pracovnom prostredí.

Podpora a spolupráca 

Firma bude aktívne podporovať zamestnancov, ktorí sa stali obeťami diskriminácie, a poskytne im potrebnú podporu a ochranu. Budeme spolupracovať so záujmovými skupinami a komunitami, aby sme zlepšili informovanosť o probléme a posilnili spoločnú snahu o elimináciu diskriminácie vo všetkých jej formách. 

Tieto politiky a postupy sú základnými kameňmi našej firemnej kultúry a dôkazom nášho záväzku k spravodlivosti, rovnosti a inklúzii vo všetkých aspektoch našej činnosti.

Môj košík

Váš košík je prázdny.

Facebook

Pinterest

Instagram